T-shirt od Katha­rine Ham­nett, czyli moda na napisy

Trzeba być naprawdę daleko od mody, żeby nie czuć się osa­czo­nym przez tego­roczny modowy trend i wszędobylskie t-shirty z napisami. Dior oddał strzał w dzie­siątkę, wypusz­cza­jąc na rynek t-shirt „we sho­uld all be a femi­nist”. Hasło, szcze­gól­nie dziś aktu­alne, zawład­nęło ser­cami gwiazd. Na Mar­szu Kobiet w Nowym Jorku i Los Ange­les, wystą­piły w nim Rihanna i Nata­lie Port­man. Hasło odwo­łuje się nie tylko do aktu­al­nej sytu­acji, ale i faktu, że po raz pierw­szy w 70– let­niej histo­rii Diora, sta­no­wi­sko dyrek­tor kre­atyw­nej objęła kobieta- Marii Gra­zii Chiuri.

Chiara Fer­ra­gni, Kri­stina Bazan, a także A$AP Rocky, to tylko część szczę­śli­wych posia­da­czy słyn­nej koszulki, która kosz­tuje nie­ba­ga­tela 700 dola­rów.

Wszystko wska­zuje na to, że moda na koszulki z prze­ka­zem wraca do łask. Kolej­nym mode­lem, który robi furorę na rynku jest „cho­ose love”, wypusz­czony do sprze­daży przez orga­ni­za­cję „Help Refu­gees”, nio­sącą pomoc uchodź­com. Jude Law, Olly Ale­xan­der, Alexa Chung to szczę­śliwi posia­da­cze modelu, któ­rego slo­gan opra­co­wała sama Katha­rine Ham­nett. Nowy pro­jekt powstał w opar­ciu o słynne „Cho­ose life”, kul­towy model pro­jektu Katha­rine z lat 80tych.

Jeśli sądzi­cie, że wie­cie już wszystko o etycz­nej modzie, ale nie zna­cie Katha­rine Ham­nett, to jesz­cze wszystko przed Wami. Teraz, kiedy moda na modę z prze­ka­zem nabiera tempa, a Wy zamier­za­cie mani­fe­sto­wać swoje poglądy koszulką (pochwa­lamy!), pozna­nie histo­rii tej pro­jektantki to nie­mal obo­wią­zek.

Katha­rine, uro­dzona w 1947 r., ukoń­czyła Saint Mar­ti­n’s School of Art. i zasły­nęła dzięki pro­jek­tom t-shir­tów z poli­tycz­nymi hasłami oraz etycz­nemu podej­ściu do mody. Pierw­szy pro­jekt koszulki z 1983 roku, z wiel­kim hasłem „Cho­ose Life” nosił sam George Michael w tele­dy­sku zespołu Wham! do „Wake me up before you go go”. Komen­tarz Katha­rine prze­ciwko woj­nie, śmierci i znisz­cze­niu, roz­szedł się po świe­cie bły­ska­wicz­nie.

Uży­wa­jąc kla­sycz­nego kroju, Katha­rine zapro­jektowała serię koszu­lek ze slo­ganami, by pod­kre­ślić świa­towe pro­blemy. Pow­stały m.in. „50% don’t want Per­shing”, „World Peace Now”, „Pre­se­rve the Rain­fo­re­sts”, „Worl­dwide Nuc­lear Ban Now”, „Use A Con­dom”, „Save Africa”. Pro­jektantka nie spo­częła jed­nak na samych slo­ganach i zaan­ga­żo­wała się w dzia­łal­ność na rzecz etycz­nej mody. W 1989 roku zle­ciła bada­nia nad wpły­wem prze­my­słu odzie­żo­wego na śro­do­wi­sko. Efekt? 10, 0000 zgo­nów rocz­nie w wyniku, zatru­cia pesty­cy­dami, dłu­go­trwa­łego ostrego zatru­cia, zanie­czysz­cze­nia wodo­no­śnych rzecz i ogrom­nej licz­bie osób pra­cu­ją­cych w warun­kach poni­żej god­no­ści czło­wieka. Katha­rine wspiera wiele orga­ni­za­cji i ini­cja­tyw (obec­nie Help Refu­gees), a każda odzież jej pro­jektu wyko­ny­wana jest z eko­lo­gicz­nego jedwa­biu i bawełny, oraz przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska barw­ni­ków.

Wszystko wska­zuje na to, że hasła gło­szone przez Ham­nett są na­dal aktu­alne i potrzebne, być może bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek. Jeśli zapra­gnie­cie nowego t-shirtu z pro­pa­gan­do­wym hasłem, które ma demon­stro­wać Wasze poglądy, pomy­śl­cie, czy poli­tyka firmy którą wspie­ra­cie, nie zaprze­cza idei, którą zamier­za­cie nosić na piersi.

“In Fashion, It’s Easy to Get Rich and Famous by Being a Bad Person”

Źródła:

http://www.thefashionspot.com/runway-news/351665-katharine-hamnett-interview/

https://helprefugeeschooselove.teemill.co.uk/

http://www.infomat.com/whoswho/katharinehamnett.html

Pinterest.com

 

 

 

Podobał Ci się ten post? Podzielić się nim ze znajomymi:

Post przez Agnieszka Brzezińska-Widera

napisał na 11.04.2017 - 10:28.

Kategoria: Moda

Comments