Regulamin konkursu “PREZENT DO POKOCHANIA”

REGULAMIN KONKURSU “PREZENT DO POKOCHANIA”

§1. Organizator i czas trwania konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest DaWanda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000427870 (dalej zwana “Organizatorem”)

2. Fundatorem nagród w postaci trzech egzemplarzy książki “DIY. Żyj pięknie” jest Egmont Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, kod pocztowy 01-029, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037991 (dalej zwany „Fundator”).

3. Konkurs trwa od 1.12.2017 do 3.12.2017 do godziny 23:59 czasu polskiego.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; posiadające zarejestrowane konto w określonym poniżej serwisie społecznościowym: www.instagram.com w okresie trwania Konkursu; w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem oraz pracownicy firm współpracujących z Organizatorem.

6. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Organizatora: https://blog-pl.dawanda.com/2017/12/01/prezent-do-pokochania

§2. Warunki i przebieg konkursu:

1. Informacja o rozpoczęciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie dawanda_pl na Instagramie.

2. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest:

3. Napisanie jak najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzach pod postem konkursowym, zamieszczonym na stronie dawanda_pl na Instagramie.

4. W Konkursie można wziąć udział raz, udzielając jednej odpowiedzi. W przypadku opublikowania więcej niż jednej odpowiedzi, będzie uznawana pierwsza opublikowana odpowiedź. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego zweryfikowanego konta na Instagramie.

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

7. Za jedną odpowiedź uważa się jeden opublikowany komentarz.

8. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie odpowiedzi konkursowej i posiada do niej pełne prawa autorskie.

9. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), której zadaniem będzie ocena odpowiedzi przesłanych przez Uczestników oraz wyłonienie zwycięzcy Konkursu. Komisja Konkursowa dokona oceny komentarzy pod kątem:

a) Kreatywności.

b) Zgodności tematu wypowiedzi z wytycznymi regulaminu.

10. Komisja Konkursowa oceni wszystkie zgłoszone odpowiedzi, które spełnią warunki Konkursu i dokona wyboru zwycięskiej odpowiedzi, której autor będzie nagrodzony zgodnie z § 5 (dalej „Zwycięzcy”).

§3. Nagrody

1. Pojedynczą nagrodą w Konkursie jest jedna książka “DIY. Żyj pięknie!” wyd. Egmont o wartości rynkowej 69,99 zł brutto.

2. Przewidzianych jest 3 zwycięzców, którzy udzielą najbardziej kreatywnych odpowiedzi – każdy z nich otrzyma jedną nagrodę w postaci jednej książka “DIY. Żyj pięknie!” wyd. Egmont.

3. Po zakończeniu zadania konkursowego, komisja konkursowa powołana przez Organizatora, ogłosi zwycięzców do 4.12.2017 do godz. 15:00 czasu polskiego.

4. Wyniki zostaną ogłoszone przez Administratora na Instagramie w komentarzach pod zwycięskimi odpowiedziami pod postem konkursowym.

§4. Protokół odbioru nagrody
1. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie w wiadomości prywatnej na profilu dawanda_pl na Instagramie danych osobowych Uczestnika konkursu (Imię i nazwisko, adres, nr telefonu – do wysyłki nagrody) do dnia 5.12.2017 do godz. 12:00.
2. Warunkiem odbioru nagrody jest potwierdzenie przez Organizatora w wiadomości zwrotnej otrzymania od zwycięzcy niezbędnych danych wymaganych do otrzymania nagrody: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu komórkowego dla kuriera.
3. Nagroda będzie wysłana kurierem do laureata, w ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu, pod wskazany przez niego adres.
§ 6. Postanowienia Końcowe
1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator i Fundator oświadczają, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora i Fundatora, jako administratorów danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101,poz.926. z późn.zm.).
2. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
3. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
5. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych
7. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia Uczestników, których konto w serwisie Instagram w ocenie Organizatora może być fikcyjne.
8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku nie spełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia odpowiedzi nie spełniających kryteriów ogólnych zasad przyjętych na profilu DaWanda Polska między innymi: obrażanie innych osób i marek czy używanie niecenzuralnych słów.
11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Instagram. Uczestnik zwalnia Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
§7. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji terminie do 14 dni roboczych od momentu publikacji wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
2. Reklamacje przesłane po powyższym terminie, bądź niezawierające elementów, o których mowa w regulaminie, nie będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
4.Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: DaWanda Sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa.
5. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.
7. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.

 

Podobał Ci się ten post? Podzielić się nim ze znajomymi:

Post przez Monika Skuza

napisał na 01.12.2017 - 16:29.

Kategoria: Aktualności

Tags:

Comments